اکسترود پروفیل آلومینیوم

اکسترود عملیات متراکم سازی آلومینیوم است ، در این فرآیند بیلت آلومینیومی ، تحت فشار از قالب با شکل مشخص و سطح مقطعی کوچکتر، رد شده و مقطع آلومینیومی تولید میکند. به این ترتیب که بیلت پس از انجام عملیات پیش گرم، داخل دستگاه، تحت فشار قرار میگیرد . تنشها و فشار ایجاد شده در

تاریخچه بازیافت ضایعات

موضوع جمع آوری وبازیافت زباله حدود ده هزار سال قبل از میلاد ، همزمان با یکجا نشین شدن انسان آغاز شد. در این زمان بشر با استفاده از استخوانهای باقیمانده از شکار ، به ساخت ابزار پرداخت ، این اولین حرکت بشر در جهت بازیافت پسماند بود و گویی به ارزش آن پی برده بود.

اکستروژن چیست ؟

اکستروژن چیست؟ اکستروژن به آن دسته عملیاتی گفته میشود که در آن شمشی که ممکن است شمش آلومینیوم یا شمش برنجی یا سایر فلزات یا کامپوزیت ها باشد ، معمولا بعد از عملیات پیش گرم ، در اثر فشاری که توسط  بازوی هیدرولیکی به  پشت شمش وارد می شود، وارد قالب اکستروژن شده و به
بالا