ماشینکاری قطعات :

ماشینکاری قطعات بسته به نیاز و همچنین تیراژ مورد تقاضا می تواند با استفاده از ماشین های یونیورسال و یا استفاده از ماشین مخصوص در صورت تیراژ بالا انجام گیرد .
قابل ذکر است طراحی ترتیب ماشینکاری ، طراحی و ساخت فیکسچر های مناسب ، نحوه کلمپ کردن قطعات و استفاده از مبناهای صحیح ماشینکاری از مهمترین اصول ماشینکاری قطعات بوده که کم توجهی به هر یک از موارد موجب نرسیدن به نتیجه مطلوب خواهد شد .
این شرکت ماشینکاری قطعات دقیق و پیچیده زیادی را در کارنامه کاری خود ثبت گرده است .

بالا